Co je M_o_R®

Management of Risk (M_o_R) je globální manažerský standard pro řízení rizik. Organizacím pomáhá uvědomit si svůj potenciál, stejně jako slabá místa. Díky své univerzálnosti je mezinárodně platným standardem a základním pilířem v této oblasti.

  Co je M_o_R<sup class='sup'>®</sup>

  M_o_R Framework

  M_o_R je metodika pro řízení rizik. Součástí standardu jsou Principy, Přístupy a Procesy zaměřené na efektivní identifikaci, správu a eliminaci rizik.

  M_o_R Principles

  Je základním stavebním prvkem pro systém řízení rizik. Principy jsou odvozeny od zásad framework řízení rizik M_o_R.

  M_o_R Approach

  Jak využít principy aby vyhovovaly manažerům i organizaci? Politika, procesy a strategie řízení rizik.

  M_o_R Processes

  Existují čtyři hlavní procesní kroky, které popisují vstupy, výstupy a aktivity spojené s řízením rizik.

  Optimalizace a rozvoj M_o_R

  Jak efektivně využít předešlá 3 témata, abychom zajistili kontinuální zlepšování systému řízení rizik?

  Druhy rizik

  Řízení rizik: krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá

  Řízení rizik je klíčové zejména tam, kde jsou realizována “kritická” a “strategicky významná” rozhodnutí. Charakter rizika se pak liší v tom, zda se týká dlouhodobých, střednědobých nebo krátkodobých cílů.

  Rizika spojená se strategickými rozhodnutími se nemusí projevit až v daleké budoucnosti. Proto je nezbytné pravidelně přezkoumávat riziková rozhodnutí a související rizika.

  Tyto rizika se odvíjí od cíle. Obvykle se řeší prostřednictvím programů a projektů, které mají za cíl realizovat nějaké změny. Rozhodnutí týkající se střednědobých cílů mají menší rozsah než strategické, zejména pokud jde o časový rámec a finanční odpovědnost.

  Vznikají zejména na operativní úrovni, kde je klade důraz na krátkodobé cíle, které mají zajistit nepřetržitou kontinuitu; rozhodování o rizicích na této úrovni však musí podporovat dosažení dlouhodobých a střednědobých cílů.

  Benefity plynoucí z M_o_R

  • Management of Risk je plně kompatibilní s PRINCE2, MSP, nebo ITIL. Pomáhá organizacím na procesní, manažerské i strategické úrovni lépe identifikovat a rychleji reagovat na potenciální rizika.
  • Zlepšuje nejenom interní, ale také externí image společnosti. Kvalifikovaní manažeři pracující v organizaci, která zná svá rizika a lépe zvládá jejich řízení je také konkurenceschopnější.
  • Management of Risk lze snadno a srozumitelně integrovat do systému interních auditů, vnitřních kontrol, ale také procesů - např. projektového nebo programového řízení.

  Benefity plynoucí z M_o_R

  Assesment

  Řízení rizik se využívá při strategickém, programovém, projektovém i operativním řízení a rozhodování. Způsob řízení rizik se liší v závislosti na tom, zda se riziko týká dlouhodobých, střednědobých nebo krátkodobých cílů.

  ▂ Malá rizika

  Jsou nejčastěji na operativní úrovni, je zde kladen důraz na krátkodobé cíle. Nicméně rozhodování o těchto rizicích často ovlivňuje střední i velká rizika.

  ▂ ▃ Střední rizika

  Ovlivňují nejčastěji střednědobé cíle na úrovni projektů, nebo programů. Z pohledu časové, nebo finanční náročnosti mají nižší dopady, než velká rizika. Jejich význam je důležitý, ale nikoliv strategický.

  ▂ ▃ ▅ Významná rizika

  Tato jsou nejčastěji spojena se strategickými rozhodnutími. Jejich dopad ovlivňuje nejenom aktuální, ale zejména budoucí stav. Právě toto je důvod, proč bychom měli strategická rizika řešit kontinuálně.

  Assesment

  Chcete získat dárek k narozeninám?