Centrum excelence

Koordinační funkce pro všechny nebo část P3RM zajišťující změny je zajišťována důsledně a dobře prostřednictvím standardních procesů a kvalifikovaných pracovníků. Může poskytovat standardy, konzistenci metod a procesů, řízení znalostí, ujištění a školení.

Může také poskytovat strategický dohled, kontrolu a výzvu v rámci celé řady programů a projektů organizace. Může to být funkce v širším rozsahu P3O nebo může být jedinou funkcí P3O. Tato funkce je ústředním bodem pro řízení implementace zlepšení, které zvyšují schopnost a kapacitu organizace při poskytování programů a projektů.


Centre of excellence

A coordinating function for all or part of P3RM ensuring change is delivered consistently and well, through standard processes and competent staff. It may provide standards, consistency of methods and processes, knowledge management, assurance and training.

It may also provide strategic oversight, scrutiny and challenge across an organization’s portfolio of programmes and projects. It may be a function within a wider scope of P3O or may be the only function of a P3O. This function provides a focal point for driving the implementation of improvements to increase the organization’s capability and capacity in programme and project delivery.

Použito v metodice