Diferenciální nabíjení

Technika používaná k podpoře řízení poptávky tím, že účtovat různé částky za stejnou funkci IT služby za různých okolností - například snížené poplatky mimo špičkové časy nebo zvýšené poplatky pro uživatele, kteří převyšují přidělení šířky pásma.


Differential charging

A technique used to support demand management by charging different amounts for the same function of an IT service under different circumstances – for example, reduced charges outside peak times, or increased charges for users who exceed a bandwidth allocation.

Použito v metodice