Odhad rizika

Generic - Identifikace a hodnocení rizik.

ITIL - Počáteční kroky řízení rizik: analýza hodnoty aktiv podniku, identifikace ohrožení těchto aktiv a vyhodnocení, jak jsou jednotlivé aktiva zranitelné vůči těmto hrozbám. Posouzení rizik může být kvantitativní (na základě číselných dat) nebo kvalitativní.

PPM - Identifikace a hodnocení rizik.


Risk assessment

Generic – The identification and evaluation of risks.

ITIL – The initial steps of risk management: analysing the value of assets to the business, identifying threats to those assets, and evaluating how vulnerable each asset is to those threats. Risk assessment can be quantitative (based on numerical data) or qualitative.

PPM – The identification and evaluation of risks.

Použito v metodice