Odpovědný

Používá se k popisu osoby, která má pravomoc a od níž se očekává úkol nebo činnost; odpovědnost může být delegována.


Responsible

Used to describe the individual who has the authority and is expected to deliver a task or activity; responsibility can be delegated.

Použito v metodice