Plastový projekt

Projekt, v němž byly závislost minimalizovány (často vytvořením sdílené platformy), takže rozhodnutí mohou být přijata v poslední odpovědné chvíli. Často se používají v rychle se měnících podmínkách nebo kde problém a nebo prostory řešení jsou vystaveny vysokému stupni nejistoty.


Plastic project

A project in which dependencies have been minimized (often by creating a shared platform) so that decisions can be taken at the last responsible moment. Often used under fast-changing conditions, or where the problem and/or solution spaces are subject to a high degree of uncertainty.

Použito v metodice