Podpora projektu

Administrativní úloha v týmu pro řízení projektů. Podpora projektu může mít formu poradenství a pomoci s nástroji pro řízení projektů, poradenstvím, administrativními službami, jako je mořský jazyk, a sběrem skutečných dat.


Project support

An administrative role in the project management team. Project support can be in the form of advice and help with project management tools, guidance, administrative services such as ling, and the collection of actual data.

Použito v metodice