Použít případ

Technika používaná k definování požadované funkčnosti a cílů a k návrhu testů. Použijte případy realistických scénářů, které popisují interakce mezi uživateli a službou IT nebo jiným systémem.


Use case

A technique used to define required functionality and objectives, and to design tests. Use cases de ne realistic scenarios that describe interactions between users and an IT service or other system.

Použito v metodice