Přechod služby

Stádo v životním cyklu služby. Přechod na služby zajišťuje, že nové, upravené nebo důchodové služby splňují očekávání podniku, jak je dokumentováno ve fázích služby a ve fázi návrhu služeb v životním cyklu.

Přechod na služby zahrnuje následující procesy: plánování a podporu přechodu, řízení změn, správa služeb a konfigurace, správa správy a správy, ověřování a testování služeb, hodnocení změn a řízení znalostí.

Přestože jsou tyto procesy spojeny se přechodem na služby, většina procesů má aktivity, které se odehrávají v několika fázích životního cyklu služby.


Service transition

A stage in the lifecycle of a service. Service transition ensures that new, modified or retired services meet the expectations of the business as documented in the service strategy and service design stages of the lifecycle.

Service transition includes the following processes: transition planning and support, change management, service asset and configuration management, release and deployment management, service validation and testing, change evaluation, and knowledge management.

Although these processes are associated with service transition, most processes have activities that take place across multiple stages of the service lifecycle.

Použito v metodice