Principy portfolia

Zásady správy portfolia představují základy, na kterých je vybudována účinná správa portfolia - tím, že poskytuje organizační kultura a prostředí ve kterých může fungovat definice portfolia a postupy poskytování.

Jsou to: závazek senior managementu, sladění s organizační strategií s organizačním řídícím rámcem, s portfoliem a energií. Jedná se o obecné zásady - způsob, jakým jsou uplatňovány, by měl být přizpůsoben organizačním podmínkám, pokud je zachováno základní zdůvodnění.


Portfolio principles

The portfolio management principles represent the foundations upon which effective portfolio management is built – by providing the organizational culture and environment in which the portfolio definition and delivery practices can operate effectively.

They are: senior management commitment; alignment with organizational strategy alignment with the organizational governance framework a portfolio office and an energized change culture. These are generic principles – the way in which they are applied should be tailored to suit the organizational circumstances so long as the underlying rationale is maintained.

Použito v metodice