Přístrojová deska

Generic - Grafické znázornění velkého množství informací podporujících rozhodnutí.

ITIL - Grafické znázornění celkové výkonnosti a dostupnosti IT služeb. Obrázky ovládacího panelu mohou být aktualizovány v reálném čase a mohou být také zahrnuty do přehledů správy a webových stránek. Dashboardy lze využít k podpoře správy úrovně služeb, správy událostí a diagnostiky incidentů.

PPM - Technika, která reprezentuje obrovské množství informací o podpoře rozhodování na sloučené úrovni pomocí tabulkového a grafického znázornění, jako jsou grafy a dopravní světla.


Dashboard

Generic – Graphical representation of large amount of decision- supporting information.

ITIL – A graphical representation of overall IT service performance and availability. Dashboard images may be updated in real time, and can also be included in management reports and web pages. Dashboards can be used to support service level management, event management and incident diagnosis.

PPM – A technique to represent vast amounts of decision- support information at an amalgamated level using tabular and graphic representation such as graphs and trafic lights.

Použito v metodice