Rychlá výhra

Aktivita zlepšování, u které se očekává návratnost investice v krátkém časovém období s relativně malými náklady a úsilím.


Quick win

An improvement activity that is expected to provide a return on investment in a short period of time with relatively little cost and effort.

Použito v metodice