Schopnost

Generic - Obvykle se rozumí vlastnosti, atributy a funkce, které lze použít nebo rozvinout.

ITIL - Schopnost organizace, osoby, procesu, aplikace, služby IT nebo jiného kontingentačního předmětu vykonávat činnost. Schopnosti jsou nehmotným majetkem organizace.

PPM - vyplněný soubor výstupů projektu potřebných k dosažení výsledku; to existuje před přechodem. Jedná se o službu, funkci nebo operaci, která organizaci umožňuje využívat příležitosti.


Capability

Generic – Usually taken to mean the qualities, attributes and features that can be used or developed.

ITIL – The ability of an organization, person, process, application, IT service or other con guration item to carry out an activity. Capabilities are intangible assets of an organization. See also resource.

PPM – The completed set of project outputs required to deliver an outcome; this exists prior to transition. It is a service, function or operation that enables the organization to exploit opportunities.

Použito v metodice