SMART

Zkratka, která pomáhá pamatovat si, že cíle v dohodách o úrovni služeb a plánech projektů by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené.


SMART

An acronym for helping to remember that targets in service level agreements and project plans should be specific, measurable, achievable, relevant and time-bound.

Použito v metodice