BCM Koordinátor

Řízení kontinuity provozu - koordinátor

Úloha, jíž je přiřazena celková odpovědnost za koordinaci programu BCM (organizací) / obchodní jednotky.


BCM Co-ordinator

Business Continuity Management Co-ordinator

A role that is assigned the overall responsibility for co-ordinating the organisation(s)/business unit(s) BCM programme.

Použito v metodice