CC

Příkazové centrum

Zařízení používané týmem krizového řízení po první fázi kontinuity provozu E / I / C. Organizace musí mít primární a sekundární umístění pro příkazové centrum v případě, že není k dispozici. Může také sloužit jako místo hlášení pro dodávky, služby, tisk a všechny externí kontakty.


CC

Command Centre

The facility used by a Crisis Management Team after the first phase of a Business Continuity E/I/C. An organisation must have a primary and secondary location for a command centre in the event of one being unavailable. It may also serve as a reporting point for deliveries, services, press and all external contacts.

Použito v metodice