COOP

Kontinuita operací

Politika a postupy řízení používané k vedení podnikové reakce na velkou ztrátu podnikových schopností nebo poškození svých zařízení. Definuje činnosti jednotlivých útvarů a agentur a jejich dílčích složek, aby se zajistily jejich základní funkce.


COOP

Continuity of Operations

Management policy and procedures used to guide an enterprise response to a major loss of enterprise capabilities or damage to its' facilities. It defines the activities of individual departments and agencies and their subcomponents to ensure their essential functions are performed.

Použito v metodice