CSA

Vlastní hodnocení kontroly

Třída technik použitých při auditu nebo namísto auditu k posuzování síly a slabostí kontrol a rizik ve vztahu k kontrolnímu rámci. Posouzení "vlastní" se týká zapojení vedení a zaměstnanců do procesu hodnocení, které často usnadňují interní auditoři. Techniky CSA mohou zahrnovat workshop / semináře, focus skupiny, strukturované rozhovory a dotazníkové šetření.


CSA

Control Self Assessment

A class of techniques used in an audit or in place of an audit to assess risk and control strength and weaknesses against a control framework. The ‘self’ assessment refers to the involvement of management and staff in the assessment process, often facilitated by internal auditors. CSA techniques can include workshop/seminars, focus groups, structured interviews and survey questionnaires.


Použito v metodice