Dokumentované informace

Termínem dokumentovaná informace se rozumí informace, které musí být řízeny a udržovány a jejich podpůrné médium. Dokumentované informace mohou být v jakémkoli formátu a na jakémkoli médiu a mohou pocházet z jakéhokoli zdroje.

Dokumentované informace obsahují informace o systému řízení a souvisejících procesech. Obsahuje také veškeré informace, které organizace potřebují k provozu, a veškeré informace že používají k dokumentaci výsledků, které dosahují (aka záznamy).


Documented information

The term documented information refers to information that must be controlled and maintained and its supporting medium. Documented information can be in any format and on any medium and can come from any source.

Documented information includes information about the management system and related processes. It also includes all the information that organizations need to operate and all the information
that they use to document the results that they achieve (aka records).

Použito v metodice