Hodnocení / analýza rizik

Proces identifikace rizik pro organizaci, vyhodnocení kritických funkcí nezbytných pro pokračování podnikové činnosti organizace, definování zavedených kontrol za účelem snížení expozice organizace a vyhodnocení nákladů na takové kontroly.


Risk Assessment / Analysis

Process of identifying the risks to an organization, assessing the critical functions necessary for an organization to continue business operations, defining the controls in place to reduce organization exposure and evaluating the cost for such controls.

Použito v metodice