Hodnocení poškození

Proces posuzování finanční nebo nefinanční škody na základě kontinuity podnikání E / I / C. Zpravidla se jedná o posouzení poškození fyzických aktiv, např. životně důležitých záznamů, budov, míst, technologií určujících, co může být zachráněno nebo obnoveno a co musí být nahrazeno.


Damage Assessment

The process of assessing the financial/non-financial damage following a Business Continuity E/I/C. It usually refers to the assessment of damage to physical assets e.g. vital records, buildings, sites, technology to determine what can be salvaged or restored and what must be replaced.

Použito v metodice