Hot místo

Místo (datové centrum, pracovní plocha), které poskytuje zařízení BCM s příslušnou obnovou pracovního prostoru, telekomunikačními a IT rozhraními a ekologicky řízeným prostorem schopným poskytovat poměrně okamžitou podporu zpracování zálohových dat k udržení kritických aktivit organizace.


Hot Site

A site (data centre, work area) that provides a BCM facility with the relevant work area recovery, telecommunications and IT interfaces and environmentally controlled space capable of providing relatively immediate backup data processing support to maintain the organisation’s Mission Critical Activities.

Použito v metodice