Kontrolní kultura

Nastavuje tón organizace, ovlivňuje ovládací vědomí svých lidí. Kontrolní kulturní faktory zahrnují integritu, etické hodnoty a kompetence osob subjektu: filozofie a provozní styl vedení, způsob, jakým vedení řídí autoritu a odpovědnost a organizuje a rozvíjí své lidi, a pozornost a smysl, který poskytuje rada.


Control Culture

Sets the tone for an organisation, influencing the control consciousness of its people. Control culture factors include the integrity, ethical values and competence of the entity’s people: management’s philosophy and operating style, the way management assigns authority and responsibility, and organises and develops its people, and the attention and direction provided by a Board.

Použito v metodice