Kvalitativní hodnocení

Forma hodnocení, která analyzuje obecné struktury a systémy, které jsou v současné době zavedeny. Popisná metodika, která typicky zahrnuje mapování rizik a matice rizik. Tato hodnocení nezahrnují podrobné měření.


Qualitative Assessment

A form of assessment that analyses the general structures and systems currently in place. A descriptive methodology, which typically involves risk mapping and risk matrices. These assessments do not involve detailed measurements.

Použito v metodice