Lidská kontinuita

Schopnost organizace poskytovat podporu svým společníkům a jejich rodinám před, během a po události kontinuity podnikání, aby zajistila životaschopnou pracovní sílu. To zahrnuje plánování před potenciálními psychologickými reakcemi, programy pro ochranu zdraví při práci a pomoc zaměstnancům a komunikaci zaměstnanců.


Human Continuity

The ability of an organization to provide support for its associates and their families before, during, and after a business continuity event to ensure a viable workforce. This involves pre planning for potential psychological responses, occupational health and employee assistance programs, and employee communications.

Použito v metodice