Plánování nepřetržitého provozu

Plánování kontinuity činnosti je proces vyvíjení předchozích opatření a postupů, které umožňují organizaci reagovat na událost takovým způsobem, že kritické obchodní funkce mohou pokračovat v rámci plánovaných úrovní narušení. Konečným výsledkem procesu plánování je plán BC.


Business Continuity Planning

Business Continuity Planning is the process of developing prior arrangements and procedures that enable an organization to respond to an event in such a manner that critical business functions can continue within planned levels of disruption. The end result of the planning process is the BC Plan.

Použito v metodice