Risk kontrol

Část řízení rizik, která zahrnuje provádění politik, norem, postupů a fyzických změn s cílem eliminovat nebo minimalizovat nepříznivé rizika.


Risk Control

That part of risk management which involves the implementation of policies, standards, procedures and physical changes to eliminate or minimise adverse risks.

Použito v metodice