Scénáře rizik

Metoda identifikace a klasifikace rizik pomocí kreativní aplikace pravděpodobnostních událostí a jejich důsledků. Typicky brainstorming nebo jiné tvůrčí techniky používají ke stimulaci "co by se mohlo stát."

Toho lze dosáhnout pomocí kreativních technik, jako je brainstorming nebo pomocí matematických a statistických technik a modelování, např. analýza stromu poruch a analýza stromu událostí.


Risk Scenarios

A method of identifying and classifying risks through creative application of probabilistic events and their consequences. Typically a brainstorming or other creative technique used to stimulate "what might happen."

This can be achieved through creative techniques, such as brainstorming, or through the application of mathematical and statistical techniques and modelling e.g. fault tree analysis and event tree analysis.

Použito v metodice