SLA

Smlouva o úrovni služeb

Formální dohoda mezi poskytovatelem služeb (ať už interním nebo externím) a jeho klientem (ať už vnitřním nebo vnějším), který pokrývá povahu, kvalitu, dostupnost, rozsah a reakci poskytovatele služeb. SLA by se měla vztahovat na každodenní situace a katastrofy, neboť potřeba služby se může lišit v případě katastrofy.


SLA

Service Level Agreement

A formal agreement between a service provider (whether internal or external) and their client (whether internal or external) which covers the nature, quality, availability, scope and response of the service provider. The SLA should cover day-to-day situations and disaster situations, as the need for the service may vary in a disaster.

Použito v metodice