Vlastník cvičení

Určená role, která má celkový dohled nad řízením a kontrolu nad výkonem a má pravomoc měnit plán cvičení. To zahrnuje předčasné ukončení cvičení z bezpečnostních důvodů nebo cílů / cílů cvičení nelze splnit z důvodu nepředvídatelného nebo jiného vnitřního nebo vnějšího vlivu.


Exercise Owner

An appointed role that has total management oversight and control of the exercise and has the authority to alter the exercise plan. This includes early termination of the exercise for reasons of safety or the aims / objectives of the exercise cannot be met due to an unforeseen or other internal or external influence.

Použito v metodice