Vyvolání

Invokace je formální oznámení nebo prohlášení poskytované jak interním, tak externím poskytovatelům, aby poskytli dohodnuté dohody o zajištění kontinuity provozu a služby potřebné k podpoře klíčového produktu služeb.


Inovacation

An Invocation is a formal notification or declaration to a both internal and external providers to deliver the agreed business continuity arrangements and services required to support the key product of services.

Použito v metodice