WAR

Obnova pracovního prostoru

Součást obnovy a kontinuity, která se konkrétně zabývá přemístěním klíčové funkce nebo oddělení v případě katastrofy, včetně několika prvků, např.

personálu, základních záznamů, zásobování zařízení, pracovního prostoru, komunikačních zařízení, schopností počítačového zpracování pracovních stanic , fax, kopírky, poštovní služby.

Prostředí pro obnovu kanceláře doplněné potřebnou kancelářskou infrastrukturou (stůl, telefon, pracovní stanice, hardware, komunikace).


WAR

Work Area Recovery

The component of recovery and continuity which deals specifically with the relocation of a key function or department in the event of a disaster, including multiple elements, e.g.: personnel, essential records, equipment supplies, work space, communication facilities,work station computer processing capability, fax, copy machines, mail services.

Office recovery environment complete with necessary office infrastructure (desk, telephone, workstation, hardware, communications).

Použito v metodice