BCM

Řízení kontinuity provozu

Celkový proces řízení, který identifikuje potenciální dopady, které ohrožují organizaci, a poskytuje rámec pro budování odolnosti se schopností efektivní reakce, která chrání zájmy svých klíčových zainteresovaných stran, pověst, aktivitu vytvářející hodnotu a hodnotu.

Řízení obnovy nebo kontinuity v případě katastrofy. Také řízení celkového procesu prostřednictvím školení, zkoušek a recenzí, aby byl zajištěn plán nepřetržitého provozu, zůstává aktuální a aktuální.


BCM

Business continuity management

A holistic management process that identifies potential impacts that threaten an organization and provides a framework for building resilience with the capability for an effective response that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, brand and value creating activities.

The management of recovery or continuity in the event of a disaster. Also the management of the overall process through training, rehearsals and reviews, to ensure the business continuity plan stays current and up-to-date.

Použito v metodice