Hodnocení potenciálu rizika

Standardní soubor obecných kritérií, vzhledem ke kterým jsou hodnoceny podstatné charakteristiky a stupeň obtížnosti zamýšlených projektů. Ve veřejném sektoru Velké Británie se používá k odhadu kritičnosti projektů a určení požadavků OGC Gateway Review.


Risk assessment

A standard set of general criteria for assessing the essential characteristics and degree of difficulty of the projects envisaged. In the UK public sector, it is used to estimate project criticality and determine the requirements of the OGC Gateway Review.

Použito v metodice