Issue actionee

Úloha nebo osoba odpovědná za řízení a kontrolu všech aspektů jednotlivých otázek, včetně provádění opatření přijatých pro každou problematiku.


Issue actionee

A role or individual responsible for the management and control of all aspects of individual issues, including the implementation of the measures taken in respect of each issue.

Použito v metodice