Manažer změn

Role odpovědná za převedení záměrů na reálné přínosy, zajištění implementace a zavedení nových hodnot vycházejících z projektů. Tuto roli vykonává typicky více než jedna osoba.


Change Manager

Role responsible for translating plans into real benefits, ensuring implementation and introducing new project-based values. This role is typically performed by more than one person.

Použito v metodice