Nesení, strpení

Reakce na hrozbu. Vědomé, záměrné rozhodnutí ponechat hrozbu, poněvadž to bude ekonomičtější, nežli nějaká jiná činnost směřující ke snížení rizika. Pokračující hrozba je monitorována, aby se zajistilo, že nepřekročí tolerovatelné hranice.


Carry, be patient

Responding to a threat. A deliberate, deliberate decision to keep the threat, because it will be more economic than any other activity to reduce risk. A continuing threat is monitored to ensure that it does not exceed tolerable limits.

Použito v metodice