Ohodnocení rizika

Proces ujasnění si dopadu identifikovaných hrozeb nebo příležitostí na určitou činnost a to souhrnně za všechny hrozby a příležitosti vztažené k danému riziku.


Risk assessment

The process of clarifying the impact of identified threats or opportunities on a particular activity, and all of the threats and opportunities related to the given risk.

Použito v metodice