Přínos

Měřitelné zlepšení na výstupu, které je vnímáno jednou nebo více zainteresovanými stranami jako výhoda.


Benefit

A measurable improvement in output that is perceived by one or more stakeholders as an asset.

Použito v metodice