Produkt

Hmotný nebo nehmotný vstup nebo výstup, který lze dopředu popsat, vytvořit a vyzkoušet. Rovněž se používá pojem výstup nebo dodávka.


Product

An input or output, whether tangible or intangible, that can be described in advance, created and tested. Also known as an output or deliverable.

Použito v metodice