Rámec řízení rizik

Kontext (sada souvisejících jevů nebo událostí, prostředí, podmínek a okolností) správy rizik z hlediska jejich identifikace, hodnocení a řízení. Tento rámec musí být konzistentní s ostatními manažerskými procesy napříč organizací a popsán vyčerpávajícím způsobem.


Risk Management Framework

Context (a set of related phenomena or events, environments, conditions, and circumstances) of risk management in terms of their identification, evaluation and management. This framework must be consistent with other management processes across the organization and described in an exhaustive manner.

Použito v metodice