Sdílení

Reagovat na hrozbu. Moderní komerční způsob sdílení zisků nebo ztrát. Každá ze stran sdílí zisk (v předem dohodnutých limitech), pokud jsou náklady nižší než plánované, nebo ztrátu podílu (i v rámci předem dohodnutých smluv), pokud jsou náklady překročeny.


Sdílení

Responding to a threat. A modern commercial method of sharing profits or losses. Either party shares profit (under pre-agreed limits), if costs are lower than planned, or share losses (also under pre-arranged agreements) if costs are exceeded.

Použito v metodice