Strategie řízení rizik

Popisuje cíle uplatňování řízení rizik pro činnost, popis procesu, který bude přijat, role a odpovědnosti, prahové hodnoty rizika, načasování zásahů v řízení rizik, výstupy, nástroje a techniky, které budou použity, a požadavky na vykazování . Může také popsat, jak bude tento proces koordinován s ostatními řídícími činnostmi.


Risk Management Strategy

Describes the goals of applying risk management to the activity, a description of the process that will be adopted, the roles and responsibilities, risk thresholds, the timing of risk management interventions, the deliverables, the tools and techniques that will be used and reporting requirements. It may also describe how the process will be coordinated with other management activities.

Použito v metodice