Stupeň zralosti

Dobře vymezenou vývojovou plošinu směrem k dosažení zralého procesu (často jsou citovány pět úrovní: počáteční, opakovatelné, definované, řízené a optimalizované).


Maturity level

A well-defined evolutionary plateau towards achieving a mature process (five levels are often cited: initial, repeatable, defined, managed and optimising).

Použito v metodice