Tolerance rizika

Prahové úrovně rizikové expozice, které mohou být s příslušnými schváleními překročeny, ale které při překročení způsobí určitou formu reakce (např. hlášení situace vrcholovému vedení pro akci).


Risk tolerance

The threshold levels of risk exposure, which with appropriate approvals, can be exceeded, but which when exceeded, will trigger some form of response (e.g. reporting the situation to senior management for action).

Použito v metodice