Vlastník rizika

Úloha nebo osoba odpovědná za řízení a kontrolu všech aspektů jednotlivých rizik, včetně provádění opatření přijatých s ohledem na každé riziko.


Risk owner

A role or individual responsible for the management and control of all aspects of individual risks, including the implementation of the measures taken in respect of each risk.

Použito v metodice