Přijatelná chyba

Maximální chyba v populaci, kterou odborníci jsou ochotni přijmout a dospět k závěru, že cíl testu byl dosažen. V případě věcných testů se přípustná chyba vztahuje k úsudku profesionálů o významnosti.

Při testování shody je maximální míra odchylky od předepsaného kontrolního postupu, kterou odborníci jsou ochotni přijmout.


Tolerable Error

The maximum error in the population that professionals are willing to accept and still conclude that the test objective has been achieved.

For substantive tests, tolerable error is related to professionals’ judgement about materiality. In compliance tests, it is the maximum rate of deviation from a prescribed control procedure that the professionals are willing to accept.

Použito v metodice