Obchodní podmínky

  TAYLLORCOX

  1. Obecná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TAYLLORCOX s.r.o., se sídlem Na Florenci 35, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 27902587, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 125342, vložka C (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě obchodní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) .

  2. Předmětem smlouvy je obchodní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem, při kterém poskytovatel poskytuje za úplatu službu objednateli. Tato služba je určena veřejnou nabídkou poskytovatele prostřednictvím internetového portálu nebo na základě konkrétní nabídky učiněné poskytovatelem objednateli.

  3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové prezentace poskytovatele umístěné na adrese www.tx.cz, případně na dalších stránkách poskytovatele, na které je přístup prostřednictvím této stránky – např. jazykové verze, affiliate partneři a další (dále jen „webové stránky“).

  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou platné v České republice, podle českého práva. Rozhodování případných sporů řeší místně příslušné soudy.

  6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokud se stane, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo v kontextu těchto obchodních podmínek uzavřené smlouvy bude neplatné, neznamená to automaticky neplatnost smlouvy jako celku. Naopak strany jsou povinny zjednat nápravu tím, že si smluvně (dodatkem ke smlouvě) dohodnou nově formulované podmínky tak, aby nové ustanovení respektovalo původní úmysl smluvních stran při uzavírání smlouvy.

  7. Objednatel není oprávněn měnit nebo jakkoli upravovat obsah webových stránek poskytovatele, využívat obrázky nebo loga poskytovatele bez jeho předchozího písemného souhlasu.

  8. Zástupce objednatele nebo jím pověřená osoba k přijetí služby (typicky zaměstnanec, účastník), tj. osoba, která fakticky konzumuje služby poskytovatele (dále jen „účastník“) je poskytovatelem vnímána jako osoba oprávněná k přijetí takových služeb. Poskytovatel je oprávněn provádět prezenci účastníků jednotlivých akcí a požadovat stvrzení účasti podpisem účastníka.

  9. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam produktů a služeb nabízených poskytovatelem. Obsah, struktura a harmonogram kurzu nejsou závazné a mohou se měnit s ohledem na akreditační pravidla a nařízení. Závazná nabídka poskytovatele obsahuje vždy kromě vyznačení názvu produktu/služby i cenu, kterou poskytovatel uvádí bez daně z přidané hodnoty. Není-li uvedená cena, nejedná se o závaznou nabídku.

  10. Nabídka a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  11. Pokud objednatel objednává produkty poskytovatele prostřednictvím rezervačního systému, který je součástí webových stránek poskytovatele, je objednateli umožněno před odesláním takové objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel uvedl. Údaje uvedené v objednávce objednatele pořízené prostřednictvím registračního formuláře jsou poskytovatelem považovány za správné a nezkreslené. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí přijetí objednávky potvrzovacím emailem, a to na adresu objednatele, kterou objednatel uvedl při rezervaci.

  12. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Poskytovatel posílá objednateli potvrzení o přijetí objednávky.

  13. Poskytovatel i objednatel jsou oprávněni kdykoli před zahájením poskytování služby vypovědět objednávku. Toto ujednání však nemá vliv na účtování storno poplatku ze strany poskytovatele.

  14. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily obchodní podmínky nebo podmínky smlouvy s poskytovatelem uzavřené.

  15. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nebo realizaci smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nebo realizací smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

  16. Poskytovatel si vyhrazuje právo k přesunům v termínech v kalendáři akcí. Tato změna však bude vždy projednána s již registrovanými účastníky.

  2. Cena a platební podmínky

  1. Cena za poskytovatelem poskytnuté produkty a služby stanovenou dle uzavřené smlouvy (dále jen „cena“) může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

  • bezhotovostně platební kartou,
  • splátkami na základě uzavřené dohody o splátkovém kalendáři
  • převodem na účet č. 4556253001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet poskytovatele“)

  2. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele nebo splacením ceny v hotovosti nebo uzavřením dohody o splátkovém kalendáři.

  3. Úhrada ceny ze strany objednavatele se realizuje na základě faktury – daňového dokladu a musí proběhnout ve splatnosti tohoto dokladu. Objednatel je oprávněn požadovat dohodu o splátkovém kalendáři.

  4. Poskytovatel s objednatelem uzavře dohodu o splátkách na dobu maximálně 5 let s tím, že výši pravidelné splátky si určí sám objednatel. Dohodu o splátkách uzavírá za objednatele osoba, která se poskytnuté služby přímo účastní, tj. účastník.

  5. Případné individuální poskytovatelem poskytnuté slevy z ceny konkrétnímu objednateli nelze kombinovat s poskytovatelem veřejně nabízenými slevami prostřednictvím medií a Internetu.

  6. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po poskytnutí služby a zašle jej na adresu objednatele. Preferována je přitom elektronická forma doručení.

  7. Objednatel není oprávněn požadovat finanční vyrovnání související s účastí na seminářích a zkouškách (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd. ).

  8. Je-li výstupem z poskytnuté služby certifikát o absolvovaném, školení, auditu, atestu, apod., je objednatel oprávněn požadovat předání tohoto certifikátu teprve po úplném splacení ceny za poskytnuté služby.

  9. Účastník, který uzavřel vedle objednatele dohodu o splátkovém kalendáři a obdržel službu od poskytovatele (byl jejím přímým konzumentem), ručí poskytovateli za dobytnost pohledávky za objednatelem vzniklé z dohody o splátkovém kalendáři.

  10. Cena uzavřených kurzů se kalkuluje vždy individuálně a je závislá na licenčních podmínkách. Zvýhodněná cena otevřených kurzů zveřejněná na internetových stránkách www.tx.cz je kalkulována z minimálního počtu 6 účastníků. V případě, že počet kandidátů je nižší, vyhrazuje si Poskytovatel rekalkulovat nabídkovou cenu.

  11. Poskytovatelem platební rány je společnost ComGate Payments, a.s. Informace o platbě kartou a platebními tlačítky bank naleznete na webových stránkách zde a zde. Dotazy k platbám můžete směřovat na ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: [email protected], tel: +420 228 224 267.
   

  3. Pořádání, změna či zrušení akce

  1. Zaslané přihlášky jsou závazné, ale nejsou potvrzením místa v kurzu. Zasláním Objednávky souhlasí účastník s přijetím těchto obchodních podmínek. K akceptaci objednávky dochází jejím písemným, e-mailovým, nebo telefonickým potvrzením ze strany poskytovatele, spolu s organizačními informacemi.

  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit akci, a to v následovných případech:

  • nejpozději 7 dní před konáním akce není-li akce naplněná potřebným množstvím účastníků nebo je-li termín rezervován pro uzavřenou akci 
  • z důvodu onemocnění lektora či jiných závažných překážek, znemožňujících lektorovi školit
  • v případě, že se účastník registruje na více kurzů za zvýhodněných cenových podmínek (marketingové akce, promo slevy, intro školení), je povolena účast v maximální frekvenci 1 kurz / měsíčně
  • realizaci akce bude bránit jiná překážka (např. havárie v místě konání akcie, dny pracovního volna, vyšší moc, a pod.)

  3. V případě, že poskytovatel zruší akci, zavazuje se toto písemně, e-mailem, nebo telefonicky oznámit bez zbytečného odkladu zákazníkovi.

  4. V případě zrušení akce je poskytovatel povinen nabídnout zákazníkovi účast na akci v náhradním termínu. Pokud zákazník účast na akci v náhradním termínu neodmítne do 2 pracovních dnů od doručení nabídky poskytovatele, má se za to, že účast na náhradním termínu zákazník přijímá.

  Objednatel je však oprávněn požadovat poskytnutí služby v náhradním termínu, a to do 12 kalendářních měsíců ode dne, kdy měla být závazně objednaná služba poskytovatelem poprvé poskytnuta. Poskytovatel nabídne objednateli náhradní termín poskytnutí stejné služby teprve na požádání objednatele, nejpozději však v pracovní den předcházející dni, kdy má být služba poskytovatelem poskytnuta.

  5. V případě, že zákazník účast na dalším kurzu odmítá, anebo realizace akce v náhradním termínu není možná, zavazuje se poskytovatel vrátit zákazníkovi zpět uhrazenou cenu za akci.

  6. V případě, že zákazník, nebo účastníci nemohou absolvovat akci v objednaném či náhradním termínu, zavazuje se toto zákazník bez dalšího zdržení oznámit poskytovateli.

  7. Poplatky za změnu termínu:

  • změna termínu déle než 10 pracovních dní před konáním akce je bezplatná
  • změna termínu 7 až 9 pracovních dní před konáním kurzu podléhá poplatku ve výši 20% z celkové ceny kurzu
  • změna termínu 6 a méně pracovních dní před konáním kurzu podléhá poplatku ve výši účelně vynaložených nákladů (licenční poplatky, poplatky za materiály, certifikační zkoušku, náklady na lektora, cestovné atd.)

  8. Změnu v osobě účastníka lze provést bezplatně.

  9. Storno poplatky

  9.1 Storno poplatky u placených akcí:

  • zákazník zruší účast v období delším než 22 kalendářních dnů před konáním akce: 0%
  • zákazník zruší účast v období kratším než 21 kalendářních dnů před konáním akce: 50%
  • zákazník zruší účast v období kratším než 14 kalendářních dnů před konáním akce: 100%

  9.2 Storno poplatky v případě účastníkovi neúčtované ceny akce:

  Poskytovatel může zajišťovat i akce, jejichž účast není účastníkem hrazená. Může se jednat o akce v rámci marketingové podpory apod. Náklady na uskutečnění těchto akcí nese primárně Poskytovatel, avšak pouze za předpokladu, že se řádně přihlášený účastník akce skutečně účastní.

  Pokud se řádně přihlášení účastník akce neúčastní zavazuje se uhradit sankční poplatek v následující výši:

  • zákazník zruší účast na akci v období delším než 10 pracovních dní před konáním akce: 0,- Kč
  • zákazník zruší účast na akci v období delším než 5 dní pracovních před konáním akce: 500,-Kč
  • zákazník zruší účast v období kratším než 5 pracovních dnů před konáním akce: 1.500,-Kč

  Sankční poplatek je splatný zrušením účasti či neúčastí na semináři, není-li účast před termínem Poskytovateli oznámena.

  10. Poskytovatel vždy potvrzuje objednávku objednatele. Činí tak písemně emailem na elektronickou adresu, kterou objednatel v objednávce uvedl.

  11. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele na certifikátech, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.

  12. Absence účastníka poskytované služby (i dočasná) na již zaplacených seminářích či školeních nevede k nároku na vrácení ceny za poskytnutou službu, ani k pozdějším úlevám při případném opakování zkoušek.f

  13. Pokud odstoupí od závazné objednávky poskytovatel, vrátí objednateli uhrazenou část ceny.

  14. Objednatel není oprávněn požadovat po poskytovateli elektronické znění smluvních dokumentů. Objednatel je povinen respektovat, že veškerá smluvní dokumentace v elektronické podobě stejně jako obsah webových stránek je předmětem duševního vlastnictví poskytovatele.

  15. Účastník kurzu, jehož součástí je certifikační zkouška TAYLLORCOX, bere na vědomí, že lhůta pro absolvování této zkoušky je 6 měsíců od posledního dne kurzu. 

  16. U otevřených kurzů je nominace lektora k danému školení v gesci dodavatele. U uzavřených kurzů je lektor zvolen na základě souhlasu uděleného zákazníkem. 

  4. Certifikace PeopleCert / AXELOS

  1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s níže uvedenými změnami v rámci certifikace PeopleCert (více informací na oficiálním webu PeopleCert zde), platnými od 1.2.2022.

  1.1 Online Proctoring je jediný možný způsob absolvování zkoušky PeopleCert / AXELOS.

  1.2 Příslušný oficiální eBook (core guidance) je nabízen spolu s každým voucherem na certifikační zkoušku v úrovni Foundation a metodiky ITIL 4. 

  1.3 Autorizační orgán PeopleCert neumožňuje certifikačním orgánům přeprodej eBooků jaktožto součást voucherů na certifikační zkoušku v úrovni Practitioner, ani jako samostatnou položku. Poskytovatel tudíž příslušný eBook v rámci objednávky školení v úrovni Practitioner Objednateli nezajišťuje. 

  1.4 V případě objednávky připojištění certifikační zkoušky v rámci školení musí být objednávka připojištění vytvořena Objednatelem u Poskytovalele nejpozději první den školení. Připojištění na danou zkoušku nelze u Poskytovatele doobjednat zpětně po prvním dni školení.

  1.5 V případě objednávky připojištění certifikační zkoušky v rámci objednávky samostatné certifikační zkoušky bez školení musí být objednávka připojištění vytvořena Objednatelem u Poskytovatele současně s objednávkou certifikační zkoušky. Připojištění na danou zkoušku nelze u Poskytovatele doobjednat zpětně po vytvoření objednávky na certifikační zkoušku.

  1.6 V případě neúspěchu u certifikační zkoušky, kdy Objednatel neměl zakoupené připojištění certifikační zkoušky, je možné u Poskytovatele objednat nový voucher na certifikační zkoušku. 

  5. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele na certifikátech, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.

  2. Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Tyto stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.

  3. Objednatel i poskytovatel jsou vázáni při uzavírání a plnění smlouvy ustanoveními § 1724 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  4. V případě uzavření dohody o splátkovém kalendáři bere objednatel na vědomí, že finanční navýšení ceny je odpovídající s ohledem na fakt, že poskytovatel poskytl možnost splácet cenu výhradně na požádání objednatele.

  5. V případě stížnosti či reklamace Zákazník kontaktuje Poskytovatele písemně. Stížnosti jsou zodpovězeny do 48 hodin.

  6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

  1. Ochrana osobních údajů objednatele i účastníka je prováděna poskytovatelem ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění, ale také nového právního předpisu pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který k 25. květnu 2018 v převážné části hmotné úpravy nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále zde jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

  2. V rámci poskytování služeb budou zpracovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro registraci mezinárodně akreditované zkoušky, resp. údajů, které jsou nutné pro vydání certifikátu. Jde zejména o údaje, které identifikují absolventa (objednatele), např.: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, údaje poskytnuté účastníkem při prezenci včetně podpisu, telefonní číslo a informace o vyžádaných poptávkách, realizovaných objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Kontaktní údaje klienta budou dále využity pro zasílání informací souvisejících s platností certifikátů nebo akreditačních změn. Veškeré pokyny se řídí procedurou pro zpracování osobních údajů.

  4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní uvádět správně a pravdivě a že je povinen po dobu poskytování služby bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Poskytovatel neručí za případná chybná uvedení osobních údajů objednatele na certifikátech, která vycházela z objednatelem předaných osobních údajů.

  5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

  6. Osobní údaje uchovává poskytovatel v elektronické podobě v rámci informačního systému poskytovatele a v listinné podobě v rámci objednatelem předaných dokumentů, a to minimálně po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

  7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

  Chcete získat dárek k narozeninám?