Návratově orientované útoky

Technika vykořisťování, ve které útočník využívá řízení zásobníku hovorů k nepřímému provedení instrukcí stroje vybíraných bezprostředně před instrukcí návratu v podprogramech v rámci existujícího programového kódu.


Return-oriented attacks

An exploit technique in which the attacker uses control of the call stack to indirectly execute cherry-picked machine instructions immediately prior to the return instruction in subroutines within the existing program code.

Použito v metodice