Úroveň obav

Hodnocení přidělené informačnímu systému, v němž je uvedeno, do jaké míry musí být uplatňována ochranná opatření, techniky a postupy. Vysoké, střední a základní jsou zjištěny obavy.

Každému informačnímu systému je věnována zvláštní pozornost ohledně důvěrnosti, integrity a dostupnosti.


Level of Concern

Rating assigned to an information system indicating the extent to which protection measures, techniques, and procedures must be applied. High, Medium, and Basic are identified levels of concern.

A separate Level-of-Concern is assigned to each information system for confidentiality, integrity, and availability.

Použito v metodice